Focus

Het bestuursrecht kent vele facetten. SarisLaw heeft ruime ervaring met en focust zich op de volgende aandachtsgebieden:

arbeidsomstandigheden

arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandighedenwetgeving, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Wet arbeid vreemdelingen, Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, Arbeidstijdenwet

financiële dienstverlening | accountancy

Wet op het financieel toezicht, Wet toezicht trustkantoren (2018), Wet toezicht accountantsorganisaties, NV COS

data protection | privacy

Algemene verordening gegevensbescherming, Uitvoeringswet AVG, Telecommunicatiewet

veiligheid

Transport- en warenwetgeving, REMIT (Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency)

projectontwikkeling

Omgevingsrecht, Bouwbesluit 2012, bestemmingsplannen, bouwverordeningen, Woningwet, Huisvestingswet 2014

milieu

Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit risico’s zware ongevallen 2015, Wet bodembescherming

horeca

Alcoholwet, Algemeen Plaatselijke Verordening

overheidsinformatie

Wet open overheid